Baglunge Samaaj UK Executive Committee Members

Ser
Appointment
Name
1
Chairmain Mr Dipk Kaucha
2
Vice Chairman 1 Mrs Chhabimaya Pun
3
Vice Chairman 2 Mr Mahendra KC
4
Vice Chairman 3 Mr Dhan Budhathoki
5
General Secretary Mr Khadka Thapa
6
Secretary Mr Mitra Thapa
7
Treasurer Mr Hari Prasad Gharti
8
Asst Treasurer Mr Home Bahadur Rana
9
Cultural Secretary Mr Lachhuman Rana
10
Asst Cultural Secretary Mrs Chandra Chhantyal
11
Media Secretary Mr Tara Bahadur Shrees
12
Asst Media Secretary Mr Roshan Thapa
13
Webmaster Mr Nandalal Pun
14
Ladies Co-ordinator Mrs Narumati Pun
15
Asst Ladies Co-ordinator Mrs Bishnu Shrees
16
Naumati Baja Co-ordinator Mr Prem Shrees
17
Asst Naumati Baja Co-ordinator Mr Bhim Thapa
     
     

 

Baglunge Samaaj UK Adviser Team

Ser
Name
1
Capt (Retd) Dhan Kunwar
2

Capt (Retd) Rambahadur Pu

3
Capt (Redt) Yam Pun
4
Lt (Retd) Rajan Malla
5
Mr Dolendra Khadka
6
Mr Resham Budhathoki
7
Mr Manbahadur Thapa
8
Mr Kishor Sapkota
9
Mrs Chandra Kumari Shrestha

 

 

 

 

Area Representatives

Ser Area Name
1
Folkstone Mr Shasiram Pun
2
Ashford To be selected
3
Maidstone Mr Nar Bahadur Sunar
4
Plumstead To be selected
5
Hounslow/Feltham Mr Lal Bahadur Roka
6
Harrow/Hayes To be selected
7
Aldershot Mr Ram Bahadur Thapa
8
Farnborough Mr Hira Bhadur Patel
9
Sandhurst Mr Yam Pun
10
Basingstoke Mr Bhakta Thapa
11
Reading Mr Dal Bahadur Shahi
12
Swindon Mr Ashok Bhudhathoki
13
Oxford Mr Chitra Thapa
14
Peterborough Mrs Tara Pun
15
Bournemouth Mr Janga Pun
16
Manchester To be selected
17
Birmingham To be selected
18
York/Catterick To be selected
19
Edinborough To be selected
20
Glasgow To be selected
21
Wales Mr Durga Khadka
22
1 RGR Capt Jiwan Pun
23
2 RGR Capt Dhalindra KC
24
QGS Maj Om Pun
25
QGE Capt Dirgha KC
26
QOGLR WO2 Bhim Shrees

Emergency Relief Fund Members

S/N
Full Name Address in UK Address in Nepal
ERF
GEN
ERF1
ERF2
ERF3
1
Jiwan Pun RGR Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
2
Prem Shrees1 Mordan Pandavkhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
3
Mahendra KC Maidstone Bhimpokhara-5
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
4
Tara Rana Portsmouth Harichaur-2
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
5
Deoraj Thapa Aldershot Pandavkhani
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
6
Durgabahadur Pun Aldershot Pandavkhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
7
Jitbahadur Rana Aldershot Jaljala
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
8
Rambahadur Thapa Aldershot Jaljala
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
9
Narmati Pun Aldershot Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
10
Tara Shrees Aldershot Pandavkhani-8
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
11
Narbahadur Chhantyal Aldershot Burtibang
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
12
Nandabahadur Rana Aldershot Bhimgethi
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
13
Lalbahadur Pun Aldershot Narethati
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
14
Dalbahadur Pun Aldershot Jhule
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
15
Amar Pun Ashford Kadesh
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
16
Dhanbahadur Kunwar Ashford Burtibang
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
17
Kaprasad Chhantyal Ashford Burtibang Narja
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
18
Jhakbahadur Chhantyal Ashford Lammela
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
19
Mukendra Chhantyal Ashford Lammela
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
20
Narsing Chhantyal Ashford Lammela
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
21
Tika Rana Basingstoke Righa
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
22
Nandalal Pun Bournemouth Tangram
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
23
Bhim Shrees Bridgend Harichaur-1
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
24
Mansuva Pun Bridgend Chauraha
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
25
Purnabahadur Pun Croydon Sagdi
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
26
Haribahadur Pun Farnborough Paperkhet
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
27
Jagbahadur Pun Farnborough Shisakhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
28
Khadka Thapa Farnborough Pandavkhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
29
Sherbahadur Pun Farnborough Lekhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
30
Haribahadur BK
Farnborough
Purano Gaun
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
31
Bhimbahadur Thapa
Farnborough
Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
32
Samar Gharti Magar
Fleet
Bhuskat
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
33
Dipakkumar Kaucha
Folkestone
Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
34
Sharsiram Pun
Folkestone
Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
35
Deb Bahadur Pun
Folkestone
Torikhola
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
36
Ganesh Pun
Folkestone
Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
37
Kishore Sapkota
Folkestone
Damek
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
38
Rambahadur Pun
Folkestone
Baglung Bazar
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
39
Hombahadur Rana
Folkestone
Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
40
Keshb Prasad Budha
Highwycombe
Taman-3
£50.00
£50.00
£50.00
£50.00
£50.00
41
Tirthabahadur Shahi
Reading
Sarkuwa
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
42
Manbahadur Thapa
Haunslow
Ransing, Kiteni
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
43
Tambahadur Pun
Northolt
Pharkhet
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
44
Chitra Thapa
Oxford
Daga Tundanda
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
45
Surya Thapa
Darby
Daga Tundanda
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
46
Topbahadur Bhujel
Darby
Dagta Tundada
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
47
Jhitbahadur Gharti
Peterborough
Taman-2
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
48
Balbahadur Pun
Plumstead
Pandavkhani
£50.00
£15.00
£15.00
£20.00
49
Krishnabahadur Thapa
Portsmouth
Harichaur-1
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
50
Dhanbahadur Pun
Portsmouth
Harichaur-5
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
51
Bishnu Kaucha
Aldershot
Pandavkhani
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
52
Khembahadur Thapa
Reading
Harichaur-1
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
53
Dabahadur Shahi
Reading
Sarkuwa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
54
Bikra Rana
Reading
Barahakot
£50.00
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
55
Man Bahadur Thapa
Reading
Barahakot
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
56
Purna Rana
Reading
Barahakot
£50.00
£10.00
Exempt
£15.00
£20.00
57
Mangal Pun
Reading
Pandavkhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
58
Yambahadur Pun
Sandhurst
Tangram
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
59
Rajan Malla
Sandhurst
Baglung Bazar
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
60
Dhan Budhathoki
Swindon
Kandebash
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
61
Haribahadur Thapa
Swindon
Pandavkhani
£50.00
£15.00
£15.00
£20.00
62
Bhim Shrees
Swindon
Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
63
Gangabahadur Rana
Tidworth
Rangkhani-9
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
64
Serbahadur Pun
Wallington
Lekhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
65
Ombahadur Thapa
Wallington
Sagdi
£50.00
£10.00
£15.00
£20.00
66
Mitra Thapa
Hounslow
Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
67
Hariprasad Gharti Magar
Winchester
Harichaur-3
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
68
Prembahadur Chhanyal
Folkestone
Lekhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
69
Narbahadur Pun
Folkestone
Pandavkhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
70
Tarabahadur Thapa Folkestone Righa
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
71
Chhabilal Pun Wallington Lekhani
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
72
Dolendra Khadka London Baglung Bazar
£50.00
£10.00
£15.00
£15.00
73
Hari Sherchan Feltham Burtibang
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
74
Lalbahadur Roka Feltham Lekhani
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
75
Dol Malla Hounslow Bamiya
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
76
Rambahadur Thapa
Southhampton
Baglung Bazar
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
77
Indrabahadur Pun
Reading
Harichaur-3
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
78
Bharat Kumar Newar
Aldershot
Baglung Bazar
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
79
Parbati Shrees
Aldershot
Jaljala
£50.00
£20.00
N/A
£15.00
£20.00
80
Maniram Thapa
Aldershot
Pandavkhani
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
81
Dhan Shrees
Greenwich
Righa
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
82
Ranbahadur Pun
London
Torikhola
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
83
Lil Chhantyal
Farnborough
Lekhani
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
84
Chandra Kala
Aldershot
Lekhani
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
85
Tejbahadur Shrees
Farnborough
Barahakot-7
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
86
Lekhbahadur Pun
Aldershot
Chauraha
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
87
Devendra Shrestha
Swindon
Baglung Bazar
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
88
Gam Prasad Pun
Aldershot
Torikhola-8
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
89
Balbir Pun
Aldershot
Pandavkhani-9
£50.00
£20.00
N/A
£15.00
£20.00
90
Padambahadur Thapa
Salisbury
Rangkhani-5
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
91
Laxman Malla
Aldershot
Harichaur-4
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
92
Rambahadur Thapa
Reading
Banskote-5
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
93
Bhimbahadur Gharti
Farnborough
Pandavkhani-5
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
94
Balaram Pun Magar
Swindon
Tangram
£50.00
£10.00
£15.00
£20.00
95
Tulbahadur Thapa
Aldershot
Ransing Kiteni
£50.00
£20.00
N/A
£15.00
£20.00
96
Sudarshan Rajbhandari
London
Baglung Bazar
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
97 Jitbahadur Pun Peterborough Chauraha
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
98 Chandra Kumari Thapa Farnborough Righa
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
99 Mankumar Thapa Reading Righa
£50.00
£20.00
N/A
£15.00
£20.00
100 Bishnu Rana Aldershot Dudhilabhati-1
£50.00
£20.00
N/A
N/A
£20.00
101 Dalbahadur Thapa Chester Damek
£50.00
£20.00
N/A
N/A
£20.00
102 Sherbahadur Thapa Tidworth Rangkhani
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
Exempt
103 Tejbahadur Shrees Croydon Sagdi
£50.00
£20.00
N/A
N/A
N/A
104 Sombahadur Shrees Hounslow Righa
£50.00
£10.00
N/A
N/A
N/A
105 Samsherjung Khatri Gleenslow Righa
£50.00
£10.00
N/A
Exempt
106 Lachhuman Pun Aldershot Pandavkhani-7
£50.00
£10.00
B/A
N/A
08/18
107 Durgabahadur Pun Northolt Chauraha
£50.00
£10.00
N/A
N/A
N/A
108 Devimaya Pun Farnborough Righa
£50.00
£20.00
N/A
N/A
N/A
109 Purnakalal Pun Farnborough Righa
£50.00
£20.00
N/A
N/A
N/A
110 Tekbahadur Pun Aldershot Harichaur-3
£50.00
£20.00
N/A
N/A
N/A
111 Ratnaprakash Pun Plumstead Bungadovan
£50.00
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
112 Lalbahadur Kaucha Aldershot Chauraha
£15.00*
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
113 Yambahadur Pun Maidstone Pandavekhani
£30.00*
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
114 Dirgha KC Maidstone Bhimpokhara
£30.00*
£10.00
N/A
N/A
£20.00
115 Rabi Ghimire Woolwich Gwalichaur
£30.00*
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
116 Ashok Budhathoki Swindon Kandebash
£15.00*
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
117 Karnabahadur Pun Hays, London Chauraha
£15.00*
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
118 Dhanbahadur BK Aldershot Harichaur-3
£15.00*
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
119 Om Pun QGS Puranogaun
£15.00*
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
120 Tom Thapa Lyneham Rangkhani
£15.00*
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
121 Pabita Pun Aldershot Torikhola
£15.00*
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
122 Chitrabahadur Thapa Aldershot Dagatundanda
£15.00*
£20.00
N/A
£15.00
£20.00
123 Dalbahadur Budhathoki Peterborough Chauraha
£10.00*
£10.00
N/A
£15.00
£20.00
124 Resham Shrees QOGLR Rangkhani
£10.00*
£10.00
N/A
£10.00
£20.00
125 Chham Gharti Plumstead Pandavkhan
£15.00*
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
126 Jiwan Pun RGR Okhale
£15.00
£15.00
£15.00
127 Tek Gurung RGR Dudilabhati
£20.00
£15.00
£15.00
128 Padam Kaucha RGR Chauraha
£10.00
£15.00
£15.00
129 Tek Rana RGR Jaidi
£20.00
£15.00
£15.00
£15.00
130 Fulkumar Shrees RGR Kadesh
£20.00
£15.00
£15.00
131 Giri Bahik Canterbury Kalapatal
£20.00
£15.00
£15.00
£15.00
132 Yambahadur Thapa RGR Kalapatal
£20.00
£15.00
£15.00
133 Tankdhoj Pun HongKong Righa
£20.00
£15.00
£15.00
134 Chandra Pun Maidstone Righa
£20.00
£15.00
£15.00
135 Devbahadur Pun Maidstone Righa
£20.00
£15.00
£15.00
136 Hemchandra Thapa Maidstone Baskhola
£20.00
£15.00
£15.00
137 Nandaram Thapa Plumstead Resh
£20.00
£15.00
£15.00
£20.00
138 Gajindra Pun Plumstead Sukhaura
£10.00
£15.00
£15.00
£20.00
139 Jitbahadur Thapa Plumstead Sukhaura
£20.00
£15.00
£15.00
140 Bhimbahadur Pun Portsmouth Harichaur
£20.00
£15.00
£15.00
141 Indrabahadur Pun Portsmouth Narethati
£20.00
£15.00
£15.00
142 Nandaprasad Kala QOGLR Barahakot
£20.00
£15.00
£15.00
£10.00
143 Loku Shrees Reading Barahakot
£20.00
£15.00
£15.00
£15.00
144 Debu Pun Reading Righa
£20.00
£15.00
£15.00
£15.00
145 Bhimbahadur Thapa Reaading Righa
£20.00
£15.00
£15.00
146 Dilbahadur Shrees Swindon Rankhani
£20.00
£15.00
£15.00
£15.00
147 Lalbahadur Shrees Swindon Righa
£20.00
£15.00
£15.00
£15.00
148 Bhaktabahadur Thapa Aldershot Baglung Bazar
£20.00
£15.00
£15.00
149 Tilbahadur Thapa Aldershot Bhakunde
£20.00
£15.00
£15.00
150 Tek Gharti Folkestone Tari, Gwalichaur
£10.00
151 Toyanath Shrees Folkestone Righa
£10.00
152 Binod KC Hounslow Guthi, Baglung
£10.00
153 Kamal Paudel London Balewa
£10.00
154 Chitra Budha Milton Keynes Burtibang
£10.00
155 Tika Paudel Oxford Rangkhani
£10.00
156 Mohan Thapa Peterborough Tangram
£10.00
157 Tulbahadur Pun Peterborough Damek
£10.00
158 Tika Shrees Plumstead Pandavkhani
£10.00
159 Rebant Pun Plumstead Torikhola
£10.00
160 Kharkabahadur Pun Plumstead Sukhaura
£10.00
161 Lokendra Thapa QOGLR Baglung Bazar
£10.00
162 Rudra Chhantyal QOGLR Okhale
£10.00
163 Bhakta Kshetri Farnborough Burtibang
£10.00
164 Chandra Pun Farnborough Baglung Bazar
£10.00
165 Ran Gurung Farnborough Bhuskat
£10.00
166 Dalbahadur Thapa Farnborough Chhisti
£10.00
167 Siba Thapa Folkestone Righa
£10.00
168 Toran Pun Folkestone Torikhola, Ghasa
£10.00
169 Bisnuprasad Pun Folkestone Burtibang
£10.00
170 Sovit Hamal Folkestone Baglung Bazar
£10.00
171 Bhimbahadur Shrees Reading Sagdi
£10.00
172 Bishan Thapa Reading Thanthap
£10.00
173 Nirmala Pun Reading Lekhani
£10.00
174 Mankumar Kaucha Sandhurst Choraha
£10.00
175 Chitrabahadur Pun Swindon Rangkhani
£10.00
176 Kumar Pun Swindon Rangkhani
£10.00
177 Purnabahadur Thapa Working Kandebash
£10.00
178 Purna Pun Working Lekhani
£10.00
179 Kharka Pun Basingstoke Righa
£10.00
180 Bhim Shrees QOGLR Bhuskat
£10.00
181 Chitra Pun Reading Chauraha
£10.00
182 Sarat Thapa Aldershot Ransing Keteni
£10.00
183 Dhalindra KC RGR Bhimpokhara
£10.00
184 Puskal Shrestha London Baglung Bazar
£10.00
185 Mankumari Kshetri Aldershot Sigana-3, Baglung
£10.00
186 Birbahadur Shrees Ashford Harichaur-1
£10.00
187 Surjabahadur Budhathoki Northoit Burtibang-5
£10.00
188 Tilbahadur Pun Swindon Burtibang-6
£10.00
189 Sunita KC Southampton Baglung Bazar
£10.00
190 Dalbahadur Rana Northolt Garichaur-3
£10.00
191 Kabiraj Chhetri Aldershot Guthi, Baglung
£10.00
192 Dalbahadur Pun Aldershot Pandavkhani
£10.00
193 Yeshoda Bura Reading Gurtibang-3
£10.00
194 Dilkumar Chhantyal Ashford Lammela-8
£10.00
195 Bijay Adhikari Hays Baglung Bazar
£10.00
196 Dilbahadur Thapa Camberley Bongadovan-7
£10.00
197 Kangakumari Shrestha Aldershot Beni/Baglung
£10.00
198 Mankumari Chhetri Aldershot Sigana
£10.00
199 Rupeshraj Adhikari Uxbridge Baglung Bazar
£10.00
200 Krishnabahadur Newar Aldershot Baglung Bazar
£10.00
201 Kulbahadur Thapa Aldershot Pandavkhani
£10.00
202 Sashiram Pun Aldershot Pandavkhani
£10.00
203 Chandra Budha Maidstone Devisthan
£10.00
204 Dalbahadur Pun Folkestone Harichaur-5
£10.00
205 Dipak Malla RGR Galkot, Malma
£10.00
206 Prem Shrees(2) RGR Shisakhani
£10.00
207 Pravin Malla RGR Hrichaur-5
£10.00
208 Roshan Thapa RGR Banskhola
£10.00
209 Arjun Malla RGR Banskhola
£10.00
210 Maniraj Jolmi RGR Tangram
£10.00
211 Subhash shrees Magar Northwood Rangkhani
£10.00
212 Jitbahadur Hamal RGR Burtibang
£10.00
213 Yubraj Thapa Peterborough Tangram
£10.00
214 Solman Shrees Dover Harichaur-2
£10.00
215 Dilbahadur Thapa Ashford Baglung Bazar
£10.00
216 Bhakta Thapa Basingstoke Righa
£10.00
217 Harkabahadur Pun Bournemouth Tangram
£10.00
218 Jangabahadur Pun Bournemouth Kalapatal
£10.00
219 Narayan Rijal Camberley Balewa
£10.00
220 Hari Phagami Camberley Baglung Bazar
£10.00
£15.00
221 Lalbahadur Budha Highwycombe Taman-3
£10.00
222 Rajan Kandel Rolkstone Bihun
£10.00
223 Manbahadur Pun Nuneaton Burtibang
£10.00
224 Rembahadur Sherchan Aldershot Kharbang
£10.00
225 Roshan Chhantyal Maidstone Barahakot
£10.00
226 Khimbahadur Shrees RGR Narethati
£20.00
227 Pukar Sapkota Farnborough Baglung Bazar
£20.00
£15.00
228 Haribahadur Chhantyal Ashford Lammela
£20.00
229 Yam Sherchan Aldershot Kharbang
£20.00
230 Kulbahadur Thapa Northolt Garichaur-3
£20.00
231 Jayabahadur Pun Kennington Nepane
£20.00
232 Rambahadur Karki Winchester Baglung Bazar
£20.00
233 Nagendra Thapa Easteigh Baglung Bazar
£20.00
234 Dhan Shrees Chippenham Righa
£20.00
235 Padam Pun Woolwich Bareng
£20.00
236 Devilal Gaire Grantham Harichaur-9  
£20.00
237 Debiprasad Pun Folkestone Torikhola  
£15.00
£15.00
£15.00

 

Jump to Top of the page

Jump to Area Representatives Members List